Psalms. Chapter 70

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer.
2 o God, maak tog gou om my te red, o HERE, om my te help!
3 Laat hulle wat my lewe soek, beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my ongeluk, agteruitwyk en in die skande kom.
4 Laat hulle wat sê: Ha, ha! teruggaan vanweë hul beskaming.
5 Laat in U vrolik en bly wees almal wat U soek; en laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is God!
6 Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; HERE, vertoef tog nie!