Psalms. Chapter 21

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2 o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!
3 U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.
4 Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U 'n kroon van fyn goud.
5 Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.
6 Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.
7 Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.
8 Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.
9 U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.
10 U sal hulle maak soos 'n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.
11 U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.
12 Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het 'n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.
13 Want U sal hulle dwing om te vlug; met u boogsnare sal u mik op hulle gesig.
14 Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang!